loader image

"Hızlı ve Güvenilir Taşıma Çözümleriyle Her Yere Gidin"

HAVİNTUR MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

Havintur Tekstil Turizm İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. (Kısaca “HAVİNTUR”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. Kargo hizmeti temin etmeniz kapsamında “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Risk Yönetim Bilgisi ve Finansal Bilgi” kategorilerine giren kişisel verileriniz; 

 • Tarafınıza kargo hizmetinin sunulması, hizmetlerin ifası ve ispatı, müşteri kayıtlarının oluşturulması, ödemelerin alınması, tazmin ödemelerinin veya ücret iadelerinin yapılması ve bu ödemelerin kaydının tutulması, gönderilerin takip edilmesi, gönderi sorgulamalarının yapılması, gerekmesi durumunda müşteriler ile iletişim kurulması, teminat işlemlerinin yapılması ve ödeme risklerinin belirlenmesi, tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, hesap mutabakatlarının sağlanması, 
 • Müşterilerin kampanyalardan yararlandırılmasının sağlanması, kampanya hazırlanması, gönderilere ilişkin daha iyi hizmetlerin sunulması, müşterilerin kargo operasyonları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, 
 • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasları’nda gönderici, alıcı, kargoyu teslim eden ve alanların kişisel verilerinin işlenmesine dair düzenlemeler mevcuttur. 

Belirtilen mevzuat gereğince; 

 1. Gönderinin kabulü aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler; 
 • Gönderici gerçek kişi ise; adı-soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası, gönderinin farklı bir kişi tarafından getirilmesi halinde bunlara ek olarak gönderiyi teslim eden kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, 
 • Gönderici tüzel kişi ise tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili kişinin; adı-soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası, 
 • Alıcının adı-soyadı/ünvanı ve açık adres bilgisi, 
 • Gönderinin cinsi(sözleşme kapsamında fatura ya da irsaliye ile taşıttırılan gönderiler için alınmayabilir) 
 1. Gönderinin teslimi aşamasında alınarak kaydedilmesi zorunlu asgari bilgiler; 
 • Hizmet sağlayıcılar tarafından, gönderilerin alıcıya (gerçek veya tüzel kişi) teslimi aşamasında, teslim alanın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası alınır ve kaydedilir. 

(Yukarıdaki işlemlerde yabancı uyruklular için; pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası alınır ve kaydedilir.) 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasları ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında yasal olarak alınması zorunlu bilgilerin kaydedilmesi, tanzimi gereken faturaların oluşturulması ve tarafınıza iletilmesi, vergisel kayıtların tutulması, hizmet sunumunu ispatlayan belgelerin düzenlenmesi, yasal yükümlülük kapsamındaki düzenli bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması, resmi kurumlardan gelen taleplere cevap verilmesi ve diğer yasal kayıtların tutulması, saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şikayet çözüm mekanizmasının işletilmesi, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, 

 • Gönderilerde zıya veya hasar oluşması durumunda bu hasarın tespiti, tazmin prosedürlerinin yürütülmesi, sigorta şirketlerine başvuru yapılması, olası ihtilaflarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması, hizmet karşılığında ödemelerin yapılmaması veya tazmin iddiaları ve taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sair ihtilaflar sebebiyle yasal hakların kullanılması gereken durumların ortaya çıkması hallerinde Yurtiçi Kargo tarafından gerekli hukuki işlemler ve yasal süreçlerin yürütülmesi, 
 • Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasları’nın 6. maddesi gereğince ve Güvenlik, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtilaflarda delil olması adına posta kabul merkezlerimizde kamera kaydı alınması amacıyla işlenebilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMACI 

HAVİNTUR kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda kargo/posta gönderisinin taraflarıyla ve ilgilileriyle, tedarikçi bankalar, tedarikçi denetim şirketleri, tedarikçi sigorta şirketleri ve eksperler, acenteler ve transfer merkezi işletmecileri, alt taşıyıcılar gibi iş ortakları ve ifa yardımcılarıyla, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, hukuk ofisleri ve bünyesinde bulunan topluluk şirketleriyle, yasal bildirimlerin yapılması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ayrıca talep edilmesi veya gerekmesi durumunda mahkemeler, Tüketici Hakem Heyetleri, Noterler, adli makamlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

HAVİNTUR kişisel verilerinizi kargo gönderisi yapmanız durumunda tarafınızdan, adınıza kargo gönderilmesi durumunda kargoyu gönderen kişi veya kurumlardan, mobil uygulamayı kullanmanız durumunda mobil uygulamamız üzerinden veya web sitesinde bilgilerinizi girmeniz durumunda web sitemiz üzerinden temin etmektedir. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle HAVİNTUR ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel verileriniz; 

 • KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • KVKK m.5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 • KVKK m.5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
 • KVKK m.5/2 (f) hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilmektedir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak HAVİNTUR’a başvurarak; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak HAVİNTUR’a iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HAVİNTUR Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Kanun’un 13. maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte “Mimarkemalettin Mah. Yeniçeriler Caddesi No:63/301 Fatih/İSTANBUL” adresine bizzat veya noter kanalıyla  

veya “havintur@hs01kep.tr ” kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile “ www.havintur.com ” adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz’e iletebilirsiniz.  

Detaylı bilgi için “www.havintur.com” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Scroll to Top